Услуги

Разработване на част "Пожарна безопасност" на инвестиционен проект

Фирма Файър БГ изработва проекти по част "Пожарна Безопасност" в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектантите ни притежават проектантска правоспособност по част "Пожарна безопасност" на инвестиционните проекти от КИИП.

Част „Пожарна безопасност” на инвестиционните проекти е частта, в която се разработват всички пасивни и активни мерки за съответствието на строежа със същественото изискване - Безопасност при пожар. Включването на тази част в инвестиционния проект позволява още в идейна фаза да се разработят и заложат всички необходими мерки за изпълнение на изискванията за пожарна безопасност (ПБ) , както и да се избегнат евентуални противоречия между отделните части на проекта в процеса на проектиране. В част „Пожарна безопасност” на инвестиционния проект ние залагаме строително технически решения, противопожарни продукти, инсталации и системи, които притежават Становище за допустимост, издадено от ГДПБС-МВР и са икономически целесъобразни.

Съгласно наредбата (публикувана в ДВ, бр.96/04.12.2009 г. и влиза в сила след шест месеца (04.06.2010)) нашите проектанти се съобразяват с нормите на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.


Годишен преглед на пожарогасители

Пожарогасителите са един от най-популярните и леснодостъпни средства за борба с пожарите, поради което грижата за техническата им изправност е от изключителна важност. Законово изискване е всеки пожарогасител да преминава веднъж годишно през процедура на проверка и сервиз, включващ оглед и пълнене.


Проектантска дейност

Файър БГ предлага пълен инженеринг в следните области:

 • Пожарна Безопасност (ПБ) - проектиране
 • Пожароизвестителни инсталации (ПИИ) - Проектиране, доставка, инсталация и сервиз ( фирмата ни има Национално разрешително за дейността)
 • Пожаро Гасителни Инсталации (ПГИ) /газови и водни/ - фирмата  ни е  вносител на посочените системи
 • Вентилационна Система за Отвеждане на Дима и Топлината (ВСОДТ)
 • Сигнално-Охранителна Техника (СОТ)
 • Видео наблюдение
 • Контрол на достъп


Гаранционен и извънгаранционен сервиз

Екипът на Файър БГ има готовност да предостави пълна гаранционна и извън гаранционна поддръжка на следните свързани с безопасността инсталации:

 • Пожароизвестителни инсталации
 • Пожарогасителни инсталации /газови и водни/
 • Сигнално-охранителна техника
 • Видео наблюдение
 • Контрол на достъпа


Курсове по НАРЕДБА № 8121з-1100

ЦПО „Файър БГ” ЕООД /лицензия № 201212958/ организира курсове по Наредба №8121з-1100 както следва:

 • Сервизно обслужване на противопожарни уреди (пожарогасители) – начално обучениe
 • Сервизно обслужване на противопожарни уреди (пожарогасители)– опреснителен курс.
 • Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения – начално обучение
 • Сервизно обслужване на противопожарни системи и съоръжения – опреснителен курс.


Практическо обучение за работа с ПГ и ВПК


Изготвяне на ПП досие

Съгласно нормативната база за обектите се изисква да бъде създадено ПП досие. Пълният набор от документи е подробно описан в наредбата.

Фирма Файър БГ притежава нужното разрешително, което важи за територията на цялата страна и може да изготвя необходимата документация и да създава нужната организация, според спецификата на обекта.

С тази дейност се занимават висококвалифицирани специалисти с дългогодишна практика. 


Схеми за евакуация

В съответствие с разпоредбите и изискванията на наредба №8121з-647.


Пожарна характеристика

Съгласно постановление №246 на Министерски Съвет.