Thu 30 Mar 2023

отвори всички | затвори всички

начало ~ Тестове за безопасността като цяло ~

Тест - какво знаете за огъня

/ дата: 12.07.2011 /

1.Коя от подточките най-добре описва компонентите за да възникне пожар?

А- Вода, Газ, Светлина, Топлина

Б- Кислород, Въглероден Двуокис, Гориво, Топлина

В- Топлина, Кислород, Гориво, Продължителна реакция

Г- Въздух, Топлина, Гориво, Пламване

 

2.Какво отношение има топлината към подържането на пожара?

А- Изпарява горивото

Б- Разлага горивото на по-малки компоненти

В- Катализира газовите молекули на горивото

Г- Всички посочени по-горе отговори

 

3.Кое от изброеното по-долу НЕ може да се определи като гориво?

А- Полиетиленова възглавница

Б- Готварско олио

В- Нагорещена тръба

Г- Памучна рокля

 

4.Кислородът е газ, който:

А- Е навсякъде около нас, като съставка на въздуха

Б- Е съществен за съществуването ни

В- Е нужен фактор за възникването на пожар

Г- Всяко едно от посочените твърдения

 

5.Излъчването на топлина при пожар сe осъществява на същия принцип като:

А- Излъчването на топлина, така както се излъчва топлината от слънцето

Б- Излъчването на топлина, като при теченията на горещи газове

В- Излъчването на топлина, която е пренасяна през твърди вещества

Г- Излъчването на топлина, както при осъществяването на химична реакция

 

6.Преноса на топлина при циркулирането на нагорещени газове се нарича?

А- Конверсия

Б - Кондукция

В - Излъчване

Г- Пиролиза

 

7.Горящата зона на един пожар е:

А- Там където е горивото

Б- Там където горивото се смесва с кислород

В- Там където се появи искра

Г- Там където пожара е забелязан

 

8.Разпада на молекули от по-сложни към по-прости съединения и частици под влиянието на висока температура се нарича:

А- Пиролиза

Б- Окисление

В- Дифузия

Г- Запалване

 

9.Кое от твърденията е вярно за дима?

А- В дима има голяма част въздух

Б- Димът почти винаги съдържа в себе си продукти отделени при горене, които са отровни

В- Димът съдържа тъмни частици, които намаляват видимостта

Г- Всяко едно от по-горе посочените твърдения

 

10.Димът от пожар в пълен със въздух космически кораб ще?

А- Ще се издигне, защото всички знаем, че газовете се издигат

Б- Ще падне, защото в космоса няма гравитация, а димът е по-лек от въздуха

В- Ще се разпредели еднакво на територията на целия космически кораб

Г- Ще се събере във най-издигнатите части на космическият кораб

 

11.При пожар в стая:

А- Свеж въздух влиза в стаята, докато димът излиза

Б- Димът оставя в стаята без да излиза от нея

В- Пожара няма нужда от въздух и ще продължи да гори дори и ако прозорците са затворени

 

12.Реактивните частици на пламъка са известни като?

А- Свободни радикали

Б- Въглеродни молекули

В- Продукти от горенето

Г- Сажди

 

13.Оптикодимните детектори се поставят за да:

А- откриват топлината докато пожарът е в начален стадии

Б- Откриват пожар и сигнализират за наличието му

В- Откриват дим докато пожарът е в начален стадии, след което известяват за наличието му

 

14.Правилният начин за позициониране на оптикодемен датчик е:

А- На прозореца на кухнята

В- На тавана на банята

Г- На тавана на трапезарията

 

15.Спринклерната инсталация:

А- Се използва от пожарната за да потушава с вода пожара

Б- Задейства се при определена температура и потушава пожара с вода

В- Задейства се при наличието на дим и потушава пожара с вода

Г- Задейства се при появата на искра и потушава пожара с вода

 

16.Пожарникарите използват вода за потушаване на пожарите, защото:

А- Водата е достъпен и лесен за употреба материал

Б- Отмива свободните радикали от огнището

В- Понижава температурата на пожара

Г- С нея лесно се почиства опожареното помещение

 

 

ОТГОВОРИ:

в
г
в
г
а
а
б
а
г
в
а
а
а
г
б
в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16