Mon 18 Jun 2018

отвори всички | затвори всички

ДЕКЛАРАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНОСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

News
,
 


ДЕКЛАРАЦИЯ

на РЪКОВОДСТВОТО НА „ ФАЙЪР БГ ” ЕООД В ОБЛАСТТА
НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА
И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНОСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


          Успехът на всяко дружество зависи  от  способността   му   да   удовлетвори  изискванията  и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.
       Политиката  на  „ ФАЙЪР БГ ” EООД гр. София  е насочена към  бърза  адаптация  в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията са ни да предоставяме на своите клиенти конкурентно  способни  продукти в областта на:  проектиране,  изграждане,  пускане в експлоатация,  сервизна  поддръжка  на  противопожарни   и   слаботокови   системи и търговия с компоненти за тези системи. Търговия и техническо  обслужване на пожарогасители,  задоволяващи очакванията на  клиентите относно качеството,  околната  среда  и  здравословни и безопасни условия на труд.
          За  нейното  реализиране,  ръководството  на „ ФАЙЪР БГ ”  EООД  гр. София се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление по критерии   качество ,  екология  и  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд, по  изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 включващи:
 • Въвеждане , поддържане   и   подобряване на интегрирана система за управление  на  качеството ,   околната  среда,  здравословните   и   безопасни   условия   на  труд,  в  съответствие   с   приложимите изисквания на законодателството ;
 • Прилагане  на   методи  за  ефикасно  управление  на  човешките ресурси  :   привличане   на  целия  персонал  на  дружествата  към  активно  участие  в  управлението на   качеството , околната  среда  и  здравословните  и безопасни условия на труд чрез  обучение  и  мотивация;
 • Поддържане  на открити  и  конструктивни   взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
 • Удовлетворяване   изискванията  на  клиента  с  прилагане на  нови съвременни технологии с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;
 • Определяне грижата за предотвратяване на наранявания и заболявания, както и за осигуряване на безопасността и здравето на персонала като основен приоритет в дейността си;
 • Осигуряване систематични  подходи по идентификация и управление на  риска за здравето  и  безопасността , отстраняване източниците на възникване и ограничаването им;
 • Подкрепяне на всяка качествена и достижима   инициатива  или  добра  практика ,  насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството отнасящи  се  до  аспектите  на  околната  среда  и  здравословните  и  безопасни условия на труд;
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда, предотвратяване  на  замърсяването  и  подобряване  на  екологичната култура на персонала;
 • Използване  на  процеси  ,  технологии  ,  материали ,  продукти ,  услуги и енергия , с които се намалява ,  контролира  или  избягва неблагоприятното въздействие върху околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.
 • Нашата формула на успеха се състои от два основни елемента:
       На първо място ние предлагаме не просто продукти с противопожарно приложение, а цялостни интегрирани решения за противопожарна  защита - консултации, проектиране, изграждане на инсталациите, продажба и доставка на оборудването, поддръжка и сервизно обслужване.
        Целта ни е да бъдем до клиентите  на всеки етап от обезопасяването на техния живот и имущество, да създаваме с тях трайни и близки отношения.
         Не  по-малко   важно   предимство  на   екипа   ни   е  способността     да    съчетаваме   традиционните изпитани решения с последните технологични новости, поднесени по компетентен и достъпен начин. Актуално информираната аудитория е ключ към успешния бизнес.

             Настоящата   политика  е  разпространена  до  всички  звена  и  външни    организации работещи  на  територията  на  „ФАЙЪР БГ” EООД  гр. София  и  е  достъпна  за  обществеността.
              Политиката  подлежи  периодично на преглед за адекватност спрямо целите и оценката на  тяхното   изпълнение   в   рамките   на   Преглед  от  ръководството.


                гр. София                                                                                УПРАВИТЕЛ:
               14.10.2013 г.                                                                                           /Васил Чолаков/

* Всички цени са без ДДС

Отпечатване на оферта за този продукт
При интерес попълнете формата