Sat 30 May 2020

отвори всички | затвори всички

ПОЛИТИКА НА ФАЙЪР БГ ЕООД В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

News
,
 


гр. София 1138
ул. "инж. Г. Белов" 2
e-mail: office@fire.bg
тел: 02 973 30 88; 02 873 99 10


ПОЛИТИКА
НА ФАЙЪР БГ ЕООД
В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

    Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.
    Политиката на ФАЙЪР БГ ЕООД е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията са ни да предоставяме на своите клиенти конкурентно способни продукти в областта на проектирането, изграждането, пусканего в експлоатация, сервизната поддръжка на противопожарни и слаботокови системи и търговията с компоненти на тези системи, както и търговия и техническо обслужване на пожарогасители, задоволяващи техните очаквания относно качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.
    За нейното реализиране, ръководството на ФАЙЪР БГ ЕООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление по критерии качество, околната среда и здраве и безопасност при работа, по изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 включващи:
  • Създаване, поддържане и подобряване на система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие с приложимите изисквания на законодателството;
  • Прилагане на методи за ефикасно управление на човешките ресурси: привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа чрез обучение и мотивация;
  • Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
  • Удовлетворяване изискванията на клиента с прилагане на нови съвременни технологии в строителството с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;
  • Определяне грижата за предотвратяване на свързани с работата наранявания и влошено здраве, както и осигуряване на безопасността и здравето на персонала като основен приоритет в дейността си;
  • Осигуряване систематични подходи по идентификация и управление на риска за здравето и безопасността, отстраняване източниците на възникване и ограничаването им;
  • Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;
  • Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството отнасящи се до на качеството в областта на строителството, аспектите на околната среда и здравето и безопасността при работа;
  • Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда, предотвратяване на замърсяването и подобряване на екологичната култура на персонала;
  • Използване на процеси, технологии, материали, продукти, услуги и енергия, с които се намалява, контролира или избягва неблагоприятното въздействие върху околната среда и здравето и безопасността при работа.
    Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации работещи на територията на ФАЙЪР БГ ЕООД и е достъпна за обществеността.
    Политиката подлежи периодично на преглед за адекватност спрямо целите и оценката на тяхното изпълнение в рамките на Прегледа от ръководството.

Дата: 19.10.2017г.
        Управител:


* Всички цени са без ДДС

Отпечатване на оферта за този продукт
При интерес попълнете формата