Sun 4 Jun 2023

отвори всички | затвори всички

Нов победител в утвърдена надпревара

/ дата: 20.02.2012 /
На 28.10.2010 г. в подобаваща  тържественаатмосфера получи наградата си победителят в поредния ежегоден конкурс „Курсантна годината- FIRE.BG”.Призът е учреден от „FIRE.BG” ЕООД- фирма, успяла да се докажепрез почти двадесетгодишната си история не само като първопроходец, но и католидер в изграждането на пожароизвестителни, пожарогасителни инсталации идоставката на противопожарно оборудване. Инициативата е израз на дългото иуспешно сътрудничество с Факултета по пожарна безопасност и защита нанаселението към Академията на МВР за популяризиране на последните иновационнипостижения в технологиите за борба с огъня и повишаване професионалнатакомпетентност на младите пожарникари.       

Участници вконкурса са абсолвенти от ФПБЗН със собствени разработки на теми, свързани стехнически решения за пожарозащита. С трите си поредни издания събитието сеутвърди като традиционна трибуна за изява на завършващите студенти катоспециалисти и личности, а развитието на лауреатите ( като настоящия инспектор вI РЗПАБ- София СтефанМинев) свидетелства за значението му като старт в успешната професионалнакариера.

За победител в последната благороднанадпревара комисията, председателствана от доцент инж. д-р  Радослав Къртов- заместник декан на факултетаопредели курсант Виолина Балталиева. Наградата „ FIRE.BG 2010”, придружена от паричнапремия, връчи лично управителят на дружеството инж. Васил Чолаков. С призива си випускниците да съчетаят вбъдещата си работа иновативното мислене с традицията, а знанието- сотговорността той грабна вниманието на публиката.           

Чаровнатадевинска девойка изпревари съперниците си от силния пол с изследване               „ Реализиране на ППмероприятия, автоматики и команди на голяма административна сграда”, проведеновърху МОЛ- България (София). Решаващо нейно предимство се оказа комбинативниятвсеобхватен подход при наглед рутинната тематика. Именно начинът по който тяизпълни задачата си потвърди за пореден път, че ентусиазмът, усърдието иинтересът към иновациите могат да се открият неизменно във всяко ново поколениеогнеборци.   

В кратко интервю тритеглавни действащи лица споделиха своите гледни точки към събитието. 

- (FIRE.BG):   Какво е усещането да си победителят “FIRE.BG 2010” ?  

- (Виолета Балталиева):   Чувствата, които изпитвах в момента напобедата и след това не мога да ги опиша с думи, те трябва да се усетят.Удовлетворението и насладата от победата ми са огромни.      
Горда съм със себе си,че успях да стигна до финала и с победата си в конкурса “FIRE.BG 2010” .Тозиконкурс за мен беше едно предизвикателство, което приех с отговорност.Подготовката и самото участие в конкурса ме накараха  да се замисля за неговата сериозност и да гоприема.           

Положих доста усилия и труд, за дастигна до успешния край. Доказах, че мога да се боря и да спечеля.                 

Благодарнасъм, че  с колегите имахме възможносттада участваме, да се борим и да покажем възможностите си.

- (FIRE.BG):    Дали изследването, с което спечели наградата,се явява синтез на цялостния процес на обучението ти във Факултета по пожарнабезопасност?   

- (В.Б):   Успях да се справя споставената задача въз основа на знанията, които съм получилавъв Факултет  ”ПБЗН”. Изследването, коетоспечели наградата представлява техният синтез от четири годишния ми курс наобучение.   

- (FIRE.BG):       Смяташ ли, чепритежаваш сигурна основа за професионална реализация? 

- (В.Б):     Натози етап мисля, че имам необходимата основа да започна да се доказвам иреализирам в професионална насока. Сигурна съм в себе си и във възможноститеси. Занапред  ще продължавам да сеусъвършенствам. 

- (FIRE.BG): На кого дължиш най- много заизрастването си през тези години?  

- (В.Б):   Основна заслуга за моетоизрастване имам аз самата: моята силна воля и желание за развитие.      

Благодарнасъм на моето семейство и на приятелите ми, които винаги са ме подкрепяли завзетите от мен решения и се гордеят със моите успехи.          

Ине на последно място благодаря на преподавателите от Факултет ”ПБЗН” , които мипоказаха пътя към успеха.     

- (FIRE.BG):    Силно ли бешетазгодишното издание на конкурса? 

- (доц. инж. Радослав Къртов):    За поредна година Вашата фирма испортният клуб „FIRE ACADEMY” при факултет „Пожарна безопасност и защита нанаселението” при Академия на МВР проведохте този конкурс, за което искамнай-сърдечно да Ви благодаря. Както и в предишните издания, в него участвахаедни от най-мотивираните курсанти, което предопределя и високото ниво наконкурса. 

- (FIRE.BG):    Показаха ли конкурентите в своите разработкиталант и професионализъм? 

- (Р.К.):  При разработване на своите реферати, научастниците се наложи да разширят своите познания в областта на пожарнатазащита, при което използваха знанията получени по време на своето обучение внашия факултет. 

- (FIRE.BG):    Доволен ли сте Вие от своите възпитаници? 

- (Р.К.):   Мисля, че няма преподавател, който да нее доволен от своите ученици. Всеки един от нас дава най-доброто от себе си, зада научим тези млади хора на отговорност, творчество, екипност и уважение къмпрофесията. 

- (FIRE.BG):    Доколко участниците като „лице” дават вярнапредстава за общото ниво на на випуск 2010 ? 

 - (Р.К.): През последнитегодини средният успех на завършилите нашият факултет се движи  в рамките на мн.добър 4,90-5,20. Разбира се,това е свързано и с желанието за по-добра реализация в практиката следдипломирането. Определено съществува корелация между участниците в конкурса иобщото ниво на випуска. От тази гледна точка според мен випуски 2008 и  2009 се представиха определено по-добре. 

- (FIRE.BG): Усвояват ли студентите пълноценно високото равнище наподготовка, което им дава Вашият факултет? 

- (Р.К.): Както вече казах,в този конкурс участват най-мотивираните курсанти, но и всички останали същопоказват високо ниво на усвояване на преподаваните дисциплини. 

- (FIRE.BG):    Показва ли според Вас моделът навзаимоотношения, изграден с  „FIRE.BG” верния път засътрудничество между образованието и частния сектор? Дали това е един добърначин за стимулиране на младите кадри в учението и професията? 

- (Р.К.):      Няма по-добро обучение от това, коетообединява теоретичните знания с практическата подготовка. В тази връзка,доброто сътрудничество между нас е пример за това. 

Още веднъж бих искал да Ви благодаря за този конкурс, защото тойнаистина е много силен стимул за разширяване на познанията на нашите курсанти вобластта на пожарната и аварийна безопасност. 

- (FIRE.BG):    Смятате ли, че наградата “FIRE.BG” се явява  успешно въплъщение на Вашата мисия и фирменатафилософия? 

- (инж. Васил Чолаков): Конкурса„Курсант на годината-FIRE.BG”учредихме именно с идеята да бъде отражение на нашите идеали и цялостната нивизия: да преуспяваме с професионализъм и  да съдействаме за развитието на противопожаренсектор в който водеща роля да имат компетентността и високите критерии закачество. В крайна сметка ние работим в сферата на сигурността и понякога дори„дребните” грешки и компромиси могат да доведат до непоправими последици.     

Неизбежно условие за издиганеравнището на пазара е персоналът на институциите, които  го администрират да бъде от мотивирани,инициативни, знаещи и креативни личности. Това е и смисълът на нашетоначинание.   

- (FIRE.BG):    Какво е за предприемачите образованата бизнес среда с високи изисквания- бреме илипредизвикателство? 

- (В. Ч.):    Само образованата среда може да създадекомпетентна конкуренция и да подтикне бизнеса у нас към едно по- добро развитие.Надявам се в бъдеще към нея да се присъедини и бизнес етиката, макар че тезидве неща за съжаление не винаги са свързани. 

- (FIRE.BG):    Какви са настоящето и перспективите всъвместните Ви начинания с ФПБЗН? 

- (В. Ч.):    Ние се стремим да бъдем отговорна фирма всвоя бранш, затова сме отворени за сътрудничество с професионалните средикъдето и както това е възможно. Активни сме във всички мероприятия и инициативина ФПБЗН, на които имаме удоволствието да бъдем поканени. Така например сме билиспонсори на отбора по пожарно приложен спорт.    
Инициативносттав търсенето на стимули за своите възпитаници на преподаватели като инж.Валентин Чочев, доц. Жани Нейкова и доц. д-р инж. Стефан Димитров бе основниятфактор за създаването и утвърждаването на конкурса „FIRE.BG”  като неразделна част част от живота нафакултета.